Międzynarodowy Tydzień Facylitacji

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2018
Formularz zgłoszeniowy

Termin

15-21 października 2018
(terminy poszczególnych wydarzeń przy wybranym wariancie uczestnictwa).

Warianty uczestnictwa

Dane Uczestnika

Faktura

Inne informacje

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem rezerwacji miejsca w wydarzeniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Opłatę za udział w warsztacie „Badanie satysfakcji i co dalej?” należy uiścić w terminie do 7 dni od zgłoszenia.
3. Rezygnację z udziału należy zgłosić do dnia 1 października 2018 drogą mailową na adres: piotr.gebalski@wszechnica.uj.pl. W przypadku nieodwołania rezerwacji w podanym terminie, opłata za udział nie podlega zwrotowi.
4. Wszechnica UJ nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych, etc.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Wszechnicę UJ i prowadzących mojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć wykonanych podczas wydarzenia, którego dotyczy moje zgłoszenie w celu informacji i promocji Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszelkich polach eksploatacji.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Dane osobowe będą przekazywane trenerom współpracującym, firmom odpowiadającym za wydruk i wysyłkę materiałów niezbędnych do wykonania danej usługi, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe udostępnione zostaną na potrzeby audytu. Zebrane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

 

 

W razie problemów z przesłaniem formularza elektronicznego, proszę pobrać formularz w pliku WORD i wypełniony przesłać na adres:
piotr.gebalski@wszechnica.uj.pl

POBIERZ FORMULARZ

Kontakt:
Piotr Gębalski
tel: 514 206 345
email: piotr.gebalski@wszechnica.uj.pl